ترم بهار و تابستان 1400

⬅️تمرینات ترم بهاره باشگاه پرسپولیس نوین ( استان قزوین)

شنبه ها     ساعت   15:30 الی 17         سالن شهید بابایی

دوشنبه ها    ساعت   15:30 الی 17       سالن شهید بابایی

پنج شنبه ها      ساعت     12:30 الی 14:00  سالن رجایی

 

Attachment